ECO CONTROL

Millieu - Onderzoek - Advies - Inspectie

Bedrijfsverplaatsing

Als onafhankelijke deskundige, is Eco Control al meer dan 30 jaar betrokken, bij bedrijfsverplaatsingen. Het gaat hierbij om het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven, bijvoorbeeld sloopbedrijven, chemische wasserijen, scheepswerven en verfbedrijven. Op de vrijgekomen locaties, komt meestal een herontwikkeling voor woningbouw. Een belangrijk aspect hierbij is, het in kaart brengen van bodemverontreiniging en het saneren hiervan. Eco Control is gespecialiseerd in het aanvragen van schadevergoedingen, verplaatsingssubsidies en verhuiskostenvergoedingen. Bij bedrijfsverplaatsingen en herontwikkeling voor woningbouw maken wij gebruik van ongeveer 15 overheidsregelingen, die dit soort projecten financieel ondersteunen.

Welke regelingen zijn er?

Bij een bedrijfsverplaatsing en/of bedrijfsbeëindiging van de activiteiten, kunnen voor de volgende situaties, financiële regelingen van toepassing zijn: 

  • Herontwikkeling voor woningbouw
  • Kostenvergoeding Bodemsanering
  • Verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven
  • Stopzetten agrarische bedrijfsvoering

 

Hoe wordt een schadevergoeding berekend?

Cruciaal voor een succesvolle bedrijfsverplaatsing is, dat er goed overleg plaatsvindt tussen alle betrokken partijen. Met alle relevante aspecten moet rekening worden gehouden. Het gaat niet alleen om de waarde van het huidige onroerend goed, maar ook om bijvoorbeeld de kosten van een nieuwe locatie, herinrichtingskosten en financierings- en verhuiskosten. Eco Control beschikt over een team van deskundigen o.a. taxateurs, juristen, milieudeskundigen en specialisten voor (eventueel) benodigde milieuvergunningen en het wijzigen van een bestemmingsplan. Natuurlijk kan de opdrachtgever ook zijn eigen deskundigen erbij betrekken. Met elkaar proberen wij dan tot een zo’n goed mogelijke strategie en schadevergoeding te komen.

Zonder zorgen!

Een bedrijfsverplaatsing is een complexe materie. Wie de weg bij de overheid niet kent, is daar dan niet alleen bijzonder veel tijd aan kwijt, maar vaak levert het ook een heleboel ergernis op! Dit is geen onwil of onkunde van de overheid, maar ook ambtenaren hebben te maken met complexe, vaak tegenstrijdige regelgeving. Er moet rekening worden gehouden met allerlei zaken, bijvoorbeeld milieueisen, brandvoorschriften, verkeerssituaties, het inrichten van algemene ruimtes, bestemmingsplannen en stedenbouwkundige mogelijkheden. Eco Control werkt met een efficiënt stappenplan, ontzorgt de opdrachtgever en zet zich in voor een vlotte procedure. Als het nodig is, zorgen wij voor een nieuwe bedrijfslocatie en de benodigde vergunningen.