ECO CONTROL

Millieu - Onderzoek - Advies - Inspectie

Bodemsanering

Al jarenlang zijn wij betrokken bij de voorbereiding, begeleiding en het uitvoeren van bodemsaneringen. Daardoor beschikken wij over een grote expertise. Een belangrijk onderdeel vormen o.a. de aanvraag van vergunningen, wettelijke regelgeving, veiligheidseisen en de kostenaspecten. Als er uit een bodemonderzoek blijkt, dat er sprake is van een ernstige verontreiniging, kan sanering noodzakelijk zijn.

Bij veel saneringsprojecten worden wij voor directievoering aangewezen. Dit zorgt voor korte lijnen en een snelle communicatie tussen opdrachtgevers, aannemer en het bevoegd gezag. Een analyse van de mogelijkheid tot schadeverhaal, behoort tot onze standaard werkwijze. Onze milieujuristen toetsen de gegevens aan de bestaande regelingen voor bodemsaneringskosten. In veel gevallen bereiken wij een succesvol resultaat!

Wanneer is een bodemsanering nodig?

Een sanering van bodemverontreiniging is nodig, als een ernstige grondverontreiniging groter is dan 25 m³ en een grondwaterverontreiniging groter is dan 100 m³.

Het is niet altijd noodzakelijk om de gehele verontreiniging te verwijderen. Bij verontreinigingen veroorzaakt voor 1987 kan de locatie functiegericht gesaneerd worden. Het bevoegd gezag (Provincie of gemeente) dient via een procedure in te stemmen met de sanering en in een beschikking vast te leggen. Voor deze tijdrovende procedure staan 12 weken en belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen.

Bus-melding

Een snellere en goedkopere methode is een sanering volgens het Besluit Uniforme Sanering (BUS). Hierbij fungeert een gemeente als bevoegd gezag. Onze bodemspecialisten kunnen deze melding en het plan van aanpak volledig verzorgen. Daarnaast zorgen wij ook voor het toezicht, de monstername en eventueel benodigde metingen. Dit gebeurd door gecertificeerde milieudeskundige begeleiders (conform de BRL-SIKB-6000). Na afloop wordt er een evaluatierapport opgesteld.

Het Saneringsplan

Voor het uitvoeren van een bodemsanering is vrijwel altijd een saneringsplan nodig. Aan de hand van de uitgevoerde bodemonderzoeken kunnen wij de wijze van sanering bepalen. Het type verontreiniging en de getoetste waarde zijn hierbij van belang. Bij de wijze van saneren wordt o.a. ook gekeken naar de CO2-uitstoot. Wij zoeken hierbij naar milieuvriendelijke oplossingen in relatie met wettelijke bepalingen. Indien nodig, zorgen wij voor een sloopplan en de daarvoor benodigde vergunningen.

Door het toepassen van in situ saneringstechnieken, kunnen specifieke micro-organisme worden ingezet. Deze kunnen zorgen voor de verwijdering van verontreinigingen. Voorts kan er een natuurlijke afbraak gestimuleerd worden door het toevoegen van voedingsstoffen. De resultaten worden steeds positiever. Het afgraven kan dan achterwege blijven. Dit kan tot een aanzienlijke kostenbesparing leiden. Per geval onderzoeken wij de mogelijkheden.

De Wet Bodembescherming wordt in 2021 vervangen door de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Essentie van deze nieuwe wet is, dat wordt gestopt met actieve sanering. De aanpak van bodemverontreiniging wordt dan veel meer bepaald door ruimtelijke ontwikkelingen. Onze saneringsdeskundigen kunnen u hierover informeren.

Mogelijke vormen van Bodemsanering

  • Ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond
  • Onttrekking van verontreinigd grondwater
  • Aanbrengen van een leeflaag
  • In situ sanering

Een bodemsanering mag alleen uitgevoerd worden door een BRL-SIBK-7000 erkende aannemer. Voor ontgraving kan onderzocht worden of de grond kan worden hergebruikt. Voorts dient de veiligheidsklasse van het werk te worden bepaald door een gekwalificeerde veiligheidsdeskundige.