ECO CONTROL

Millieu - Onderzoek - Advies - Inspectie

Milieuzorg

Door verduurzaming en vergroening van de maatschappij, vormt milieuzorg een steeds prominenter aandachtspunt. Zowel voor bedrijven, organisaties en overheden, zijn de milieuregels steeds complexer geworden. Vanuit de milieuzorg kan men denken aan het opzetten van een milieuzorgsysteem. Hierbij gaat het om het opstellen van procedures, om te komen tot een continue verbetering op het gebied van milieu. In het zorgsysteem worden alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle werknemers vastgelegd.

Voordelen van een milieuzorgsysteem zijn:

 • Milieurisico’s worden beheerst
 • Er wordt voldaan aan de milieu- en regelgeving
 • Continue verbetering van de milieuprestaties
 • Logo gebruik heeft een positieve uitstraling

Allerlei milieuzaken worden administratief bijgehouden en in een handboek vastgelegd. Ook vinden er regelmatig controles (audits) plaats.
Eco Control heeft veel ervaring met het opzetten van milieuzorgsystemen, bijvoorbeeld voor hotels, drukkerijen, garagebedrijven, winkelketens en de voedselindustrie.
Nadat het zorgsysteem is opgezet, komt het in aanmerking voor milieucertificering.

Wij verzorgen de uitvoering van het milieukeurmerk Eco Label.

Milieu Scan

Eco Control kan een interne milieudoorlichting snel en efficiënt uitvoeren. Dit verschaft een bedrijf of organisatie in korte tijd al het nodige inzicht voor het stellen van prioriteiten en het opstellen van een milieuplan.

 Bij een milieuscan wordt o.a. gekeken naar:

 • Milieuvergunningen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Productieproces
 • Luchtkwaliteit
 • CO2-uitstoot
 • Afvalstoffen
 • Energiebesparing

In de milieurapportage wordt o.a. adviezen gegeven over bijvoorbeeld afvalscheiding, aanpassen van systemen en milieukundige verbeteringen.

CO2-neutraal

Steeds meer bedrijven en instellingen zien de noodzaak van duurzaam en verantwoord ondernemen. CO2 oftewel koolstofdioxide is een gas dat o.a. vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en kolen. Door invloed van de mens is de concentratie in de atmosfeer flink toegenomen. Hierdoor kan de aarde de warmte van de zon minder goed kwijt en stijgt de temperatuur op aarde. We noemen dit ook wel het broeikaseffect.                                Dit zorgt voor klimaatverandering.

Het begrip CO2-neutraal betekend, dat bijvoorbeeld vervoer of productie geen invloed heeft op het klimaat. Landelijk en internationaal zijn hierover afspraken gemaakt. Voor bedrijven en instellingen is het belangrijk dat zij CO2-uitstoot terugdringen of compenseren.

Eco Control maakt praktische analyses van de CO2-uitstoot. Bij een te hoge uitstoot kan er een reductie-programma worden opgesteld. Is een beperking van de uitstoot niet haalbaar, dan zoeken wij naar compensatie mogelijkheden.

Er zijn al vergevorderde plannen om CO2-uitstoot te belasten. Het is dus verstandig om hier al op voor te bereiden.  Eco Control kan na een CO2-analyse een vignet toekennen. Hierdoor kan men de positionering of het imago van het bedrijf of de organisatie verbeteren.